• info.jaipur@hkm-group.org
  • +91-9799999881
  1. Sponsor Janmashtami 25,00,000
  2. Abhishekam Seva 1,00,000
  3. Annadaan Seva 50,000
  4. Phool Bangla Seva 25,000
  5. Phal Seva 11,000